กีฬาอำเภอ

นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห ร่วมทำกิจกรรม โครการประเพณี
ีบุญเส็งกลอง ตำบลสาวแห

นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห เป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการ
ประกวดสรภัญญะ
นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห พร้อมด้วยพนักงานตำบล สมาชิก อบต.สาวแห ผู้นำท้องถิ่น และอสม.ฯ ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ที่อำเภอหนองฮี
นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้างอบต.สาวแห ร่วมถวายพระพรในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
ศูกษาดูงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห พร้อมคณะเข้าถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหัวฯที่โรงพยาบาลศิริราช ตามโครง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.สาวแห
และทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปี 2556 ระหว่าง
วันท ี่29 ม.ค.56 - 1 ก.พ.5
6
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การเตรียมความพร้อมของอปท.เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเชิญรับและยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
กำหนดยื่นแบบภาษีและชำระภาษี
* ภาษีโรงรือนและที่ดิน   ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี
   เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
* ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี เดือน มกราคม -  เมษายน  ของทุกปี
* ภาษีป้าย  ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี เดือน  มกราคม -  มีนาคม  ของทุกปี

                                     
 คณะผู้บริหาร อบต.สาวแห
   
     
   


 
 

นายชนะชาญ ศรีปัญญา