องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100
วันนี้ 5 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ครั้งแรก พร้อมด้วย นายสุพจน์ ประยงค์หอม ท้องถิ่นอำเภอหนองฮี โดยการประชุมครั้งนี้ได้ทำการเลือกประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ , และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ผู้ที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง คือ นายอภิชาติ ศรีนฤมล ประธานสภา นางมาลัย หนันสวาสดิ์ รองประธานสภา ปลัดจีระภา ระดาพัฒน์เลขานุการสภาฯ
ผู้โพส : admin
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร