ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล ../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของอบต.

     อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

     1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

     2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

     4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ

     7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้

     1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

     2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

     4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

     5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

     6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

     7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

     8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.

    10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

    12.การท่องเที่ยว

    13.การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ

หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร

ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง

กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ

พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้

รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล

เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ

ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน

ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

    นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ

ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร

ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น

เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

 

 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของอบต.

     อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

     1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

     2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

     4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ

     7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้

     1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

     2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

     4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

     5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

     6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

     7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

     8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.

    10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

    12.การท่องเที่ยว

    13.การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ

หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร

ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง

กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ

พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้

รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล

เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ

ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน

ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

    นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ

ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร

ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น

เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

 

 

../add_file/

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

อำนาจหน้าที่ของอบต.

     อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

     1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก

     2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

     3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

     4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ

     7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้

     1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

     2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

     4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

     5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์

     6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

     7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

     8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

     9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต.

    10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

    12.การท่องเที่ยว

    13.การผังเมือง

    อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ

หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร

ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง

กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ

พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้

รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล

เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ

ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน

ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน

หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน

อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

    นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ

ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร

ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น

เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน

 

 


ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

     1. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  
โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสาวแห    
อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง   อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต   อบต.ดูกอึ่ง  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่  
พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่
ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่
     3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ
     3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
     3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน
5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน
6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
 
file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

     1. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  
โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสาวแห    
อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง   อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต   อบต.ดูกอึ่ง  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่  
พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่
ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่
     3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ
     3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
     3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน
5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน
6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
 
../add_file/

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

     1. ที่ตั้งและอาณาเขต  องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา
40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537  
โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลสาวแห    
อำเภอหนองฮี   จังหวัดร้อยเอ็ด   อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด  
ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง   อำเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ   
ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด   
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต   อบต.ดูกอึ่ง  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด
     2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่  
พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่
ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่
พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่
     3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน
การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน
ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ
     3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
     3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
     3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน
5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน
6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
 

ชื่อไฟล์ :

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

../add_file/

“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ :

โครงสร้างหน่วยงาน

 

บริหารงานทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

          สำนักงานปลัด

          ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน

ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   พนักงาน

จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

          ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน

จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๕.งานรัฐพิธี

          ๖.งานประชาสัมพันธ์

          ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน

ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง

          ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

          ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล

          ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ

          ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

          ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

          ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป     

          ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          งานกฎหมายและคดี

          ๑.  จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

           ๒.  ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

           ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน

ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

การบังคับใช้

          ๕.   งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานนโยบายและแผน

                     ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

                    ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๔.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                    ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ

 ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

                    ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น

ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน

                    ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน

ในท้องถิ่นทุรกันดาร

                    ๕.  ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                    ๖.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย

ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

                   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน

การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย

ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน

พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา

ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน

สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ

ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล

การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน

พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ

การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ

ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้

                  งานการเงินและการบัญชี

                   ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

                   ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

                    ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน

อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ

เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน

ธนาคารโดยใช้บริการself  service Banking

                   ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร

                   ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

                   ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

                   ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ

เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

                   ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

                   ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

                   ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง

กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

                   ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง

 
โครงสร้างหน่วยงาน

 

บริหารงานทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

          สำนักงานปลัด

          ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน

ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   พนักงาน

จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

          ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน

จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๕.งานรัฐพิธี

          ๖.งานประชาสัมพันธ์

          ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน

ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง

          ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

          ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล

          ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ

          ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

          ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

          ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป     

          ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          งานกฎหมายและคดี

          ๑.  จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

           ๒.  ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

           ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน

ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

การบังคับใช้

          ๕.   งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานนโยบายและแผน

                     ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

                    ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๔.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                    ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ

 ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

                    ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น

ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน

                    ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน

ในท้องถิ่นทุรกันดาร

                    ๕.  ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                    ๖.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย

ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

                   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน

การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย

ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน

พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา

ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน

สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ

ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล

การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน

พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ

การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ

ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้

                  งานการเงินและการบัญชี

                   ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

                   ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

                    ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน

อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ

เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน

ธนาคารโดยใช้บริการself  service Banking

                   ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร

                   ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

                   ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

                   ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ

เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

                   ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

                   ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

                   ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง

กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

                   ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง

 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

โครงสร้างหน่วยงาน

 

บริหารงานทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

          สำนักงานปลัด

          ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน

ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   พนักงาน

จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

          ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน

จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๕.งานรัฐพิธี

          ๖.งานประชาสัมพันธ์

          ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน

ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง

          ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

          ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล

          ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ

          ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

          ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

          ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป     

          ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          งานกฎหมายและคดี

          ๑.  จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

           ๒.  ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

           ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน

ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

การบังคับใช้

          ๕.   งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานนโยบายและแผน

                     ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

                    ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๔.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                    ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ

 ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

                    ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น

ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน

                    ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน

ในท้องถิ่นทุรกันดาร

                    ๕.  ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                    ๖.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย

ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

                   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน

การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย

ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน

พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา

ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน

สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ

ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล

การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน

พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ

การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ

ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้

                  งานการเงินและการบัญชี

                   ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

                   ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

                    ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน

อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ

เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน

ธนาคารโดยใช้บริการself  service Banking

                   ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร

                   ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

                   ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

                   ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ

เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

                   ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

                   ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

                   ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง

กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

                   ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง

 
../add_file/

โครงสร้างหน่วยงาน

 

บริหารงานทั่วไป

          องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล

พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่

ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ

ความรับผิดชอบดังนี้

          สำนักงานปลัด

          ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน

ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล   พนักงาน

จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ

          ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน

จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ๕.งานรัฐพิธี

          ๖.งานประชาสัมพันธ์

          ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน

ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง

          ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ

องค์การบริหารส่วนตำบล

          ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ตำบล

          ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ

          ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป

          ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

          ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป     

          ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          งานกฎหมายและคดี

          ๑.  จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล

           ๒.  ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน

           ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน

ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง

ทั่วไป

          ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน

การบังคับใช้

          ๕.   งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล

          ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          งานนโยบายและแผน

                     ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี

                    ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

                    ๔.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

                    ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น

ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ

 ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

                    ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น

ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน

                    ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน

ในท้องถิ่นทุรกันดาร

                    ๕.  ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                    ๖.  ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท

                    ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

              งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

     อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย

ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

              กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

                   โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน

การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย

ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน

พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก

จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา

ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน

สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ

ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล

การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ

รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน

เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน

พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ

การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ

ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้

                  งานการเงินและการบัญชี

                   ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ

ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน

                   ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ

ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน

                    ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน

อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ

เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน

ธนาคารโดยใช้บริการself  service Banking

                   ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร

                   ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม

งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ

                   ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ

                   ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ

เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง

                   ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง

รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน

                   ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย

ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด

                   ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง

กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี

                   ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง

 

ชื่อไฟล์ :

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห 

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-50-1929

e-mail:  abtsaohae@gmail.com  

เว็บไซต์   www.saohae.go.th

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห 

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-50-1929

e-mail:  abtsaohae@gmail.com  

เว็บไซต์   www.saohae.go.th

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห 

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-50-1929

e-mail:  abtsaohae@gmail.com  

เว็บไซต์   www.saohae.go.th

 

../add_file/

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห 

ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 

โทรศัพท์/โทรสาร 043-50-1929

e-mail:  abtsaohae@gmail.com  

เว็บไซต์   www.saohae.go.th

 


ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
-ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929
-จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
-ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929
-จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 

../add_file/

ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้
-ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929
-จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140
-ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PB7WDpRMon110637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vgrBCLeMon114606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6P2zItvMon114640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bc4YZUhThu90747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IxtF3dHThu13428.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kDjZ4gdMon41816.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lkQBfIBTue115543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : c5MkhLwTue115804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VegHonwTue115625.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bb1L2gKTue115705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oSbpu1mTue115836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3GpvdoFTue111504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZZUeZdHThu125814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tcK6aUEFri40441.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LreeiHeThu41040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CCmcYBTMon92102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u1JsxtaTue102628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uXmjV7STue102815.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3xfIKbHTue102920.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cWDcmjzTue105111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QIFgnY9Tue105142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5SBTf6Mon125907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NMGwvqdMon10037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i9UFgY6Mon10201.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O2RXw4ZMon10253.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gZGwySuMon10418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VBmvQfUMon10539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LW3PPYjMon10647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ap5a1RJMon10748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kIFfnaIMon10901.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s3AcDYnMon10949.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vy3poaqTue95511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GCmPKL0Tue100032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a6No0UzTue100111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MPYRrGsTue100738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kMr7kaiTue100859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3nxuGzaTue100943.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OuWE57dTue101017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 53QLwkrTue101100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1622QNtTue104621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pa3wbMLTue104654.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xmCuRQnMon23336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6tZp3DUMon23649.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SuUfGPIMon23903.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CizvtgUMon24102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สอบถามการจัดทำแผนช่วงไหนค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สอบถามการจัดทำแผนช่วงไหนค่ะ ../add_file/สอบถามการจัดทำแผนช่วงไหนค่ะ
ชื่อไฟล์ : pQUQAlnTue110839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eCLfsAaTue110902.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NRbZ6OFTue110921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YXBqfJITue110945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 89NoAxOTue111011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qLTe5rbTue111034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pY8cXm9Tue111051.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cSt59Q6Tue111200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UuALUBCTue20431.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : rBXdikSTue25211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZemAYZsTue33005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OovbOn1Tue33042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jpEjmnDTue33429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dIndJSiTue33554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oEgSUVqTue33636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KSUfZUOTue33748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uf833uBTue33835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WmPfXPsTue33916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : obiNL7nTue34004.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UkUYiboTue34042.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WConvrgTue34102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AMmdjpRTue34128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TG2ZYlsFri114213.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : f4jd11SMon21747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oKbCO7sMon30327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wkr7KHOMon30504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4FNBlWLMon30635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gJPGLSQMon31402.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : byQNEZbFri94153.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AkmxsyjThu31415.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CjO26vwThu34717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E26S2JXThu35401.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YUmxNesThu35453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2AjNOYKThu42037.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9iqVHhxFri90419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qego7BzFri90519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qJtMOHIFri90714.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H4bt40KFri92709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y7dKBBjFri95521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fzs8zHhFri95706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8UgnquSFri95924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5obQCvnFri100224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ZItidspWed25303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JRgD00qFri102450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jqAX3OEFri103349.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wHjgbGpFri110133.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1RZkoHlFri110209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uZkqWHDFri110304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n28Lg7WFri110344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zSvos5WFri24809.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pBnY5woFri24908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 90LtNb3Wed24913.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : KDTIMxiMon91458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : waMiKI0Mon91753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xcb0WuPMon91829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : onyTknKMon92106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u5w3wcRWed20900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vIInqBXThu43720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BrK2RPpFri95455.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wsCK3cXFri95722.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C8o1DIISat74838.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EWiXlbBFri32847.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NvTySz7Mon111011.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบล สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-50-1929 โทรสาร 043-50-1929 e-mail: 6451904@dla.go.th , abtsaohae@gmail.com เว็บไซต์ www.saohae.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบล สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-50-1929 โทรสาร 043-50-1929 e-mail: 6451904@dla.go.th , abtsaohae@gmail.com เว็บไซต์ www.saohae.go.th ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบล สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45140 โทรศัพท์ 043-50-1929 โทรสาร 043-50-1929 e-mail: 6451904@dla.go.th , abtsaohae@gmail.com เว็บไซต์ www.saohae.go.th
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังนี้ สำนักงานปลัด ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๕.งานรัฐพิธี ๖.งานประชาสัมพันธ์ ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย งานกฎหมายและคดี ๑. จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน การบังคับใช้ ๕. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานนโยบายและแผน ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ๕. ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๖. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้ งานการเงินและการบัญชี ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน ธนาคารโดยใช้บริการself service Banking ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังนี้ สำนักงานปลัด ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๕.งานรัฐพิธี ๖.งานประชาสัมพันธ์ ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย งานกฎหมายและคดี ๑. จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน การบังคับใช้ ๕. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานนโยบายและแผน ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ๕. ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๖. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้ งานการเงินและการบัญชี ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน ธนาคารโดยใช้บริการself service Banking ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง ../add_file/บริหารงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบเหมาะสมชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการจึงขอกำหนดหน้าที่และ ความรับผิดชอบดังนี้ สำนักงานปลัด ๑.การควบคุมตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานต่างๆของพนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๒.การควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ ๓.ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสวัสดิการของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงาน จ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๔.งานพัฒนาบุคลากรเช่นการฝึกอบรมการประชุมสัมมนาของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง ตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๕.งานรัฐพิธี ๖.งานประชาสัมพันธ์ ๗.งานธุรการและงานสารบรรณร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือและเรื่องนำเสนอผู้บริหารโดยต้องผ่าน ปลัดอบต.ตรวจสอบทุกครั้ง ๘.งานเกี่ยวกับการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและจัดทำรายงานการประชุมของ องค์การบริหารส่วนตำบล ๙.งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบล ๑๐.งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และงานอื่น ๆ ๑๑.งานทะเบียนประวัตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลรองนายก อบต.และเลขานุการนายกอบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๒.งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ๑๓.งานสวัสดิการพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างทั่วไป ๑๔.งานบรรจุแต่งตั้งโอน ย้ายและเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๑๕.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย งานกฎหมายและคดี ๑. จัดทำร่างข้อบังคับตามกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ๒. ดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ๓.จัดทำทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลด้าน ดำเนินการทางคดีแพ่งคดีอาญาและทางวินัยของพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้าง ทั่วไป ๔.ตรวจสอบความถูกต้องของการอนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลก่อน การบังคับใช้ ๕. งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล ๖.ด้านนิติกรรม/สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานนโยบายและแผน ๑.งานจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒.งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๓.งานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ๔. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๕. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๑.ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ในเขตชุมชนเพื่อจัดทำแผนดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ ๒.พบเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ของตนร่วมกันทำงานด้านการกพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ๓.ให้คำแนะนำและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและพัฒนาชุมชนเพื่อเป็น ผลผลิตและรายได้แก่ครอบครัวในด้านการเกษ๖รและอุตสาหกรรมครัวเรือน ๔.อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ๕. ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ๖. ปฏิบัติงานพิมพ์ฎีกาเบิกเงินทุกประเภท ๗.งานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำนวยการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ประสบภัยต่างๆด้านการกู้ภัย ต่างๆด้านรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ทำความเห็นเสนอแนะและดำเนิน การปฏิบัติงานบริหารงานคลังที่ต้องให้ความชำนาญโดยตรวจสอบการจัดการต่างๆ เกี่ยวกับงานคลังหลาย ด้านเช่นงานการคลังงานการเงิน/บัญชีงานจัดเก็บรายได้งานรวบรวมสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงาน พัสดุงานธุรการงานจัดการเงินกู้งานจัดระบบงานบุคคลงานตรวจสอบรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับการเบิก จ่ายเงินงานรับรองสิทธิการเบิกงบประมาณการควบคุมการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษา ทรัพย์สินที่มีค่าและหลักฐานการแทนตัวเงินพิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆรายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการปฏิบัติงานต่างๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบัติงานซึ่งจะต้องวางแผนงานด้านต่างๆ ให้การ ปฏิบัติงานของส่วนการคลังปฏิบัติงานได้อย่ามีประสิทธิภาพตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผล การทำรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ รายจ่ายจริงเพื่อประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ประมาณการรายรับ – รายจ่ายกำหนดรายจ่ายของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างทั่วถึงตรวจสอบการหลีกเลี่ยงภาษีแนะวิธีการปฏิบัติงาน พิจารณาเสนอแนะการเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ควบคุมการตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ตรวจสอบ การเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการ ปฏิบัติงานโดยกำหนดงานดังนี้ งานการเงินและการบัญชี ๑.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน, คณะกรรมการรับ – ส่งเงิน, คณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงินประจำวัน ๒.การตรวจสอบการรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งให้ตรงกับ ใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวัน ๓.การตรวจสอบเงินโอนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แก่เงินอุดหนุนทั่วไปเงิน อุดหนุนลดช่องว่างทางการคลัง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม.เงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน, ภาษีธุรกิจ เฉพาะค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล, ค่าธรรมเนียมป่าไม้, ค่าภาคหลวงแร่, ค่าภาคหลวงปิโตเลียมฯลฯที่โอนผ่าน ธนาคารโดยใช้บริการself service Banking ๔.การโอนเงินเดือนพนักงานเข้าธนาคาร ๕.การรับฎีกาเบิกเงินจากงานต่างๆลงเลขรับฎีกาวันที่รับใบเบิกและนำส่งให้งานควบคุม งบประมาณตัดยอดเงินงบประมาณ ๖.นำฎีกาที่งานการบัญชีตัดยอดเงินมาตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ๗.การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงินได้แก่วันที่, ลายมือชื่อ, ในใบเสร็จรับเงินใบสำคัญรับ เงินหรือหลักฐานการจ่ายใบแจ้งหนี้ใบส่งของ ต้องประทับตราตรวจถูกต้อง ๘.การจัดทำฎีกาเบิกเงินของส่วนการคลังฎีกานอกงบประมาณ, ฎีกาเงินสะสมพร้อมทั้ง รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน ๙.ดำเนินการเบิกตัดปีโครงการที่ดำเนินการไม่ทันในปีงบประมาณนั้นหรือขออนุมัติจัดทำรายจ่าย ค้างจ่ายตามแบบที่กำหนด ๑๐.การรับเงินรายได้จากงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ตามใบนำส่งและใบสรุปใบนำส่งเงินให้ตรง กับใบเสร็จรับเงินและนำฝากธนาคารทุกวันพร้อมทั้งจัดส่งใบนำส่งเงินให้งานการบัญชีลงบัญชี ๑๑.การรับเงินจัดสรรจากท้องถิ่นจังหวัดได้แก่เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าอาหารเสริม (นม), ค่าอาหารกลางวัน, ค่าเบี้ยเลี้ยงยังชีพ, ค่าอุปกรณ์กีฬา, ค่าหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านฯลฯออกใบเสร็จทำใบนำส่ง
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำนาจหน้าที่ของอบต. อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. 10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำนาจหน้าที่ของอบต. อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. 10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน ../add_file/อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำนาจหน้าที่ของอบต. อบต.มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66) 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้ 1.จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 2.การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6.ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุและพิการ 7.คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย 3.มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขตอบต.ตามมาตรา 68 ดังนี้ 1.ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร 2.ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3.ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4.ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 5.ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6.ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 7.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 8.การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 9.หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของอบต. 10.ให้มีตลาดท่าเทียบเรือและท่าข้าม 11.กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 12.การท่องเที่ยว 13.การผังเมือง อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่เป็นการตัดอำนาจ หน้าที่ของกระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอันที่จะดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลแต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าวให้กระทรวงทบวง กรมหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐนำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการ พิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้ รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้บังคับในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้แต่มิให้กำหนดโทษ ปรับเกินหนึ่งพันบาทเว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ในส่วนของการบริหารงานนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและส่วนต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้นโดยมีพนักงาน ส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็นและในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ใน อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือ ร่วมกับสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ทั้งนี้เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหาร ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและกิจการนั้น เป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : “สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” ../add_file/“สาวแหร่วมใจพัฒนา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง บริหารตามหลักธรรมาภิบาล บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
ชื่อไฟล์ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา) ../add_file/ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : Y0skT9nWed21129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HIjk5ggWed25332.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VKKsD6aFri12610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rDa2NehFri14128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oSObMcuFri21049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q9jy5MYWed41122.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้ -ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929 -จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้ -ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929 -จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ../add_file/ช่องทองการร้องเรียนร้องทุกข์ มีดังนี้ -ร้องเรียนด้วยตนเองต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ร้องเรียนทางโทรศัพท์หมายเลข 043-501929 -จดหมายหรือหนังสืดถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหอนงฮี จังหวัดร้องเอ็ด 45140 -ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห www.saohae.go.th , Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
ชื่อไฟล์ : 427NsczTue30507.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : OWIUjaSTue30709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : S4PfvWmMon102454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xmoh3iJTue30808.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2 ../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w0cCyGiMon102529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fe7oSbAMon102558.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BMPlNT8Thu112538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L4vnbIoFri32523.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1kVZKk2Fri32702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IIwCFXnMon24204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jIPnP1NMon42104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : otev1ALMon42235.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DptcbfGMon42409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : X47DiZvThu14748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IpTjTcNThu14944.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fc7GX1tMon100748.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 05yiB43Mon14652.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pvGBddPTue41700.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vGgp1WKTue41907.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XOuYOIKTue42142.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W35810DTue42317.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DekybnlTue42535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NpI9I4ZTue42706.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b9kMb1bTue42836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TOp7PrCTue42958.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nXtdnetTue43127.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PPBb8B6Tue43231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 82n3OjSTue43629.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V7iXLvXTue43836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L0ujOH3Wed112043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vBtb23bWed112145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bCJWE95Tue95812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DWO84RbTue100957.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : chG3XGkMon33202.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJzw9AUMon35348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JgFMHP8Mon14724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WAtyFMrMon92305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : chuEiXgMon92457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VWAN43NMon92552.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EJJu0dCMon92628.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NW614H7Mon92709.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : den15L2Mon94457.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3GjzAzVThu105000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mFvCcdiMon95453.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nx5tY3HMon23056.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JaDcssZMon20929.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0OjYHuRWed25029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : afeeGwAWed25157.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หมูที่4โดยการสนับสนุนหมายเลข2 และกระทำการสร้างกระแสทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หมูที่4โดยการสนับสนุนหมายเลข2 และกระทำการสร้างกระแสทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่าย ../add_file/ ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งสมาชิก อบต. หมูที่4โดยการสนับสนุนหมายเลข2 และกระทำการสร้างกระแสทำให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดการแบ่งแยกกันเป็นสองฝ่าย
ชื่อไฟล์ : ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลาง ในการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.สาวแห โดยให้การสนับสนุน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เบอร์2 และทำการปั่นป่วนยั่วยุ ทำให้ลูกบ้านเกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลาง ในการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.สาวแห โดยให้การสนับสนุน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เบอร์2 และทำการปั่นป่วนยั่วยุ ทำให้ลูกบ้านเกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่าย ../add_file/ร้องเรียน นายครรชิต เยื่องกาย ผญบ.หมู่ที่4 บ.ดอนแดง ทำตัวไม่เป็นกลาง ในการเลือกตั้ง สมาชิก อบต.สาวแห โดยให้การสนับสนุน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เบอร์2 และทำการปั่นป่วนยั่วยุ ทำให้ลูกบ้านเกิดการแตกแยกเป็นสองฝ่าย
ชื่อไฟล์ : oMADmJvWed21530.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mg9dt3aFri20426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1JGwP2xFri20506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z1pZtfvFri20611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xwve1t2Fri21150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mR24p9qWed95103.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EGD2Vf6Wed95143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p0xuVCNWed95219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XOxUBdTWed95304.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u1py00fWed101549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XzfTWSsWed102301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EIH2AatWed102440.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : syJbNClWed105043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : adeCncIThu32209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k0UsqiFWed112036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2bOLxTpTue34241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pcVfrMPTue34344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5VH2fpDTue34524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : nE9OrV3Thu23143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/profile.php?id=100090229286854&_rdc=1&_rdr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/profile.php?id=100090229286854&_rdc=1&_rdr ../add_file/https://web.facebook.com/profile.php?id=100090229286854&_rdc=1&_rdr
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตลอดจนศึกษาความหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์หวงแหนเอกลักษณ์ของชาติสืบไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตลอดจนศึกษาความหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์หวงแหนเอกลักษณ์ของชาติสืบไป ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห จัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อศึกษาการจักสานผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ ตลอดจนศึกษาความหมายเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และเป็นแนวทางในการหารายได้เสริม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทยเพื่อเป็นการอนุรักษ์หวงแหนเอกลักษณ์ของชาติสืบไป
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสาวแหสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาวแห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสาวแหสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาวแห ../add_file/กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มโดยชมรมผู้สูงอายุตำบลสาวแหสนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาวแห
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรียนท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ห้องนอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการติดแอร์ให้เด็กๆ ในการใช้จริงเปิดแอร์แล้วไม่ค่อยมีความเย็นเลย เด็กๆร้องไห้นอนไม่ได้บ่นร้อนกัน อยากให้ท่านช่วยมาติดตามดูแลให้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียนท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ห้องนอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการติดแอร์ให้เด็กๆ ในการใช้จริงเปิดแอร์แล้วไม่ค่อยมีความเย็นเลย เด็กๆร้องไห้นอนไม่ได้บ่นร้อนกัน อยากให้ท่านช่วยมาติดตามดูแลให้ ../add_file/เรียนท่านนายก องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง ห้องนอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ทำการติดแอร์ให้เด็กๆ ในการใช้จริงเปิดแอร์แล้วไม่ค่อยมีความเย็นเลย เด็กๆร้องไห้นอนไม่ได้บ่นร้อนกัน อยากให้ท่านช่วยมาติดตามดูแลให้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน ../add_file/ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน
ชื่อไฟล์ : กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค พร้อมรับมือโรคติดต่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค พร้อมรับมือโรคติดต่อ ../add_file/กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค พร้อมรับมือโรคติดต่อ
ชื่อไฟล์ : กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ลงพื้นที่ให้การบริการต่ออายุบัตรคนพิการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ลงพื้นที่ให้การบริการต่ออายุบัตรคนพิการ ../add_file/กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ลงพื้นที่ให้การบริการต่ออายุบัตรคนพิการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ๒.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๒.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย ../add_file/๒.วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2. เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการพึ่งพาตนเองและมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย
ชื่อไฟล์ : ๒. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้ความรู้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีด้านการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและชุมชน 3. เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ๒. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้ความรู้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีด้านการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและชุมชน 3. เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพ ../add_file/๒. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและให้ความรู้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีด้านการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและชุมชน 3. เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลสาวแห file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลสาวแห ../add_file/สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ตำบลสาวแห
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/