ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ - กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง