องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
Social-Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้3,394
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)37,159
ทั้งหมด 251,136

date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
อบต.สาวแห ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ 2566 จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (รายละ 40,000 บาท)
มอบถุงยังชีพ , อุปกรณ์ทางการแพทย์และรถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ
อบต.สาวแห ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
แหล่งกำเหนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090229286854 รอปรับปรุง
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รอปรับปรุง
facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090229286854

รอปรับปรุง
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

รอปรับปรุง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ผู้บริหาร อบต
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันนี้ 22 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายอุดมเกียรติ หงษ์มาลา นายอำเภอหนองฮี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ,คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ อบต.สาวแห,ผู้นำชุมชน,พี่น้องประชาชนในเขตตำบลสาวแหได้เข้าร่วมกิจกรรม... [22 กันยายน 2566]
วันที่ 20 ก.ย. 2566 เวลา 14.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบต.สาวแห ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประกวดการบริหารจัดการขยะ จังหวัดสะอาด ในกิจกรรม "ลดขยะที่ต้นทาง"... [20 กันยายน 2566]
วันที่ 19 ก.ย. 2566 เวลา 10.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายก อบต.สาวแห เป็นประธานเปิดโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านสาวแห หมู่ที่ 5 ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลสาวแห... [20 กันยายน 2566]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3 ปี 2566
กพส.
22/09/2566
25/09/2566
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กศ.
25/09/2566
25/09/2566
กิจกรรมเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
สน.คท.
22/09/2566
25/09/2566
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ,เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มเติม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
22/09/2566
25/09/2566
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
07/09/2566
25/09/2566
ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ