องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Social-Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 31
เดือนนี้3,394
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)37,159
ทั้งหมด 251,136

date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567
อบต.สาวแห ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
การจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง
แหล่งกำเหนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090229286854 รอปรับปรุง
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห รอปรับปรุง
facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100090229286854

รอปรับปรุง
facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

รอปรับปรุง
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
ผู้บริหาร อบต
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร
folder มาตรการนโยบายไม่รับของขวัญ
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

camera_alt ภาพกิจกรรม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดำเนินโครงการกิจกรรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสาวแห ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [23 กุมภาพันธ์ 2567]

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายนายก อบต.สาวแห มอบหมายให้ นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม รองนายก อบต.สาวแห และนายวิชาญ คันธะมาลย์ เลขานุการนายกฯ และพนักงาน อบต.สาวแห ปลูกต้นไม้ บำรุงรักษาต้นไม้... [23 กุมภาพันธ์ 2567]

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้มอบหมายให้ นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห และ นางสาวยุวลักษณ์ คันถี ผอ. กองสวัสดิการสังคม... [23 กุมภาพันธ์ 2567]
 
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ