ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างกำแพง คสล.กันดิน ข้างห้องน้ำสาธารณะถึงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาวแห (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแห เลขที่ ๔๑/๒๕๖๓ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง