ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลสาวแห (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแหกำหนด) แบบ อบต.สาวแห เลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง