ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำดื่มชนิดบรรจุพลาสติก ๑๘.๙ ลิตร จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง