ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน - กองคลัง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง