ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสถานที่บริเวณจุดบั้งไฟ จำนวน ๔ รายการ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง