องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
account_box คณะผู้บริหาร-อบต
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายพุททอง สุวรรณสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0833580209
นายพุททอง สุวรรณสุด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0833580209
นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0821528894
นางสาวปภัสรัญชน์ บุญชม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0821528894
นายวิชาญ คันธะมาลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862259693
นายวิชาญ คันธะมาลย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห

โทร : 0862259693
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางจีระภา ระดาพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818761283
นางจีระภา ระดาพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818761283
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1
โทร : 0807215762
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1

โทร : 0807215762
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2
โทร : 0872234951
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2

โทร : 0872234951
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3
โทร : 0621607868
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3

โทร : 0621607868
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4
โทร : 0645591204
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4

โทร : 0645591204
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5
โทร : 0988150179
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5

โทร : 0988150179
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8761283
นางจีระภา ระดาพัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-8761283
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.
โทร : 081-8773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.
โทร : 081-8773678
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 0611419592
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทร : 080-1556616
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ

โทร : 085-7545505
account_box สำนักปลัด
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นางยุภาพร ผารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-8838083
นางยุภาพร ผารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 086-8838083
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 091-8622185
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร : 091-8622185
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0874984148
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 0874984148
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู
โทร : 089-0170870
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู

โทร : 089-0170870
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู
โทร : 086-2285756
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู

โทร : 086-2285756
นางอารี สังเว
ครู
นางอารี สังเว
ครู
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)
โทร : 098-8152943
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)

โทร : 098-8152943
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.สาวแห รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 081-8773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.สาวแห รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 081-8773678
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสายฝน แสนพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-2319860
นางสาวสายฝน แสนพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-2319860
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นางสาวยุวลักษณ์ คันถี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 080-1556616
นางสาวศิริพันธุ์ วิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 094-1214977
นางสาวศิริพันธุ์ วิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 094-1214977
นายณิตชัย คันถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายณิตชัย คันถี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธิดารัตน์ เทียมคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธิดารัตน์ เทียมคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหาร อบต
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร