องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
date_range กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การจัดการกลิ่นจากฟาร์มสัตว์ปีก ด้วยวิธีการกำจัดกลิ่นแบบม่านกระจายน้ำ [17 มีนาคม 2566]
การตรวจสอบกลิ่นเหม็นจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ [17 มีนาคม 2566]
การจัดการฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง [17 มีนาคม 2566]
แหล่งกำเหนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 [17 มีนาคม 2566]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [24 กุมภาพันธ์ 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [18 มกราคม 2566]
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [18 มกราคม 2566]
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห สวัสดีปีใหม่ 2566 [26 ธันวาคม 2565]
รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พฤศจิกายน 2565]
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [30 พฤศจิกายน 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)