องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
account_box สำนักปลัด
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นางจามลี กาศรี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0611419592
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายธวัชชัย คุณศิริ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาฯ
โทร : 085-7545505
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นายทองคูณ สิมมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
โทร : 061-1196010
นางยุภาพร ผารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 086-8838083
นางยุภาพร ผารัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โทร : 086-8838083
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 091-8622185
นายสมรถ บุญเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร : 091-8622185
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0874984148
นายอุบล เล็บขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทร : 0874984148
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู
โทร : 089-0170870
นางสุมาลี แก่นนาคำ
ครู

โทร : 089-0170870
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู
โทร : 086-2285756
นางสาวอรุณนี ศรีวรรณะ
ครู

โทร : 086-2285756
นางอารี สังเว
ครู
นางอารี สังเว
ครู
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายภัทรวิทย์ นันโท
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นายรักชัย มณีวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณิชานันทน์ ดีวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนิตยา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวดวงฤทัย หินซุย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)
โทร : 098-8152943
นางสาวอมรรัตน์ โทสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ศพด.)

โทร : 098-8152943
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุพมณี มีศรี
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายฉราวุฒิ เล็บขาว
ผู้ดูแลเด็ก
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายบุญสม แก่นาคำ
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายจักริน อาจพรม
พนักงานดับเพลิง
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ
นายสุริยา สุวรรณสุด
พนักงานขับรถ
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร