องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 93
account_box กองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นายณัฐวัตร จันทร์ทรงสว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 093-1063915
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวจารุณี กุณวงษ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเรืองศักดิ์ เศษโถ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายอภินันท์ วันจันทร์
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอภิรดี อำรุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร