องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 114
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นายอภิชาติ ศรีนฤมล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0898434517
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางมาลัย หนันสวาสดิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0981099527
นางจีระภา ระดาพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818761283
นางจีระภา ระดาพัฒน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0818761283
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1
โทร : 0807215762
นางสาวลำไพร ประทุมวัน
สมาชิก หมู่ที่ 1

โทร : 0807215762
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2
โทร : 0872234951
นายสังเวียน วงษ์จีน
สมาชิก หมู่ที่ 2

โทร : 0872234951
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3
โทร : 0621607868
นางสุพรรณี บุญชม
สมาชิก หมู่ที่ 3

โทร : 0621607868
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4
โทร : 0645591204
นายหวนกิ่น สุวรรณสา
สมาชิก หมู่ที่ 4

โทร : 0645591204
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5
โทร : 0988150179
นางแก้ว พิหูสูตร
สมาชิก หมู่ที่ 5

โทร : 0988150179
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร