องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 111
info_outline ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ 1. ที่ตั้งและอาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 โดยได้รับการจัดตั้งณ วันที่ 16 เดือนธันวาคมพ.ศ. 2539 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ติดต่อกับเขตอบต.คลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตกติดต่อกับเขต อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 2. พื้นที่ตำบลสาวแหมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 24 ตารางกิโลเมตรหรือ 15,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ 979 ไร่ ร้อยละ 6.51 ของพื้นที่พื้นที่การเกษตรประมาณ 12,971 ไร่ ร้อยละ 86.48 ของพื้นที่พื้นที่ป่าไม้ประมาณ 320 ไร่ ร้อยละ 2.14 ของพื้นที่ พื้นที่แหล่งน้ำประมาณ 550 ไร่ ร้อยละ 3.67 ของพื้นที่พื้นที่อื่นๆ 180 ไร่ ร้อยละ 1.20 ของพื้นที่ 3. ภูมิประเทศภูมิอากาศเป็นที่ราบสลับป่าสำหรับที่ราบส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน การทำนาข้าวสถานที่ท่องเที่ยวได้แก่ลำห้วยก๊ากว๊ากลำน้ำเสียวภูมิอากาศจัดอยู่ใน ลักษณะภูมิอากาศมรสุมเขตร้อนแบ่งได้ 3 ฤดูคือ 3.1.ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 3.2.ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 3.3.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 4. จำนวนหมู่บ้านตำบลสาวแห มี 7 หมู่บ้าน 5. จำนวนประชากรชาย 1,573 คน หญิง 1,485 คน รวม 3,058 คน 6. อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา)
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร