องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929



ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132
account_box กองคลัง
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.สาวแห รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 081-8773678
นายปฏิการ เชื้อทอง
รองปลัด อบต.สาวแห รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง
โทร : 081-8773678
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอุรารัตน์ แหวนหล่อ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสายฝน แสนพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-2319860
นางสาวสายฝน แสนพล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 089-2319860
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจันจิรา โต๊ะสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวเกศราภรณ์ ทองสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุจินตนา โชติแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภูริประเวศน์ เนตรกรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร