องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 20 ม.ค. 2565 เวลา 09.00 น. นายชนะชาญ ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น,คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านดอนแดง หมู่4... [20 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ... [19 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
นางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยการนำป้ายสัญลักษณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์... [18 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 13 ม.ค. 2565 นายพุททอง สุวรรณสุด รอง นายก อบต.สาวแห พร้อมด้วยนางจีระภา ระดาพัฒน์ ปลัด อบต.สาวแห และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองฮี [17 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 11 ม.ค. 65 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [11 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันนี้ 5 ม.ค. 65 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ดออกรับยื่นบัญชีรายรับ-รายจ่ายผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [6 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันนี้ 5 ม.ค. 65 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์ ฉ่ำมณี นายอำเภอหนองฮี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ครั้งแรก พร้อมด้วย นายสุพจน์ ประยงค์หอม ท้องถิ่นอำเภอหนองฮี โดยการประชุมครั้งนี้ได้ทำการเลือกประธานสภาฯ , รองประธานสภาฯ ,... [6 มกราคม 2565]
ผู้โพส : admin
วันที่ 27 ธ.ค. 64 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" #ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [28 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
วันที่ 24 ธ.ค. 64 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [28 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
บรรยากาศส่งหีบบัตร ประกาศผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห [29 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร