องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ สายข้างบ้านนางสุด ล้ำเหลือ ถึงบ้านนางลำไย ประดู่ (ตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแห เลขที่ ๗๙/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ สายข้างบ้านนายอภิขาติ ศรีนฤมล ถึงสามแยกไปดอนชาด ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด (ตามแบบรูปรายการ อบต. สาวแหเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะเเกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโตรงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุทางการเเพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างปรับปรุงตลาดชุมชนตำบลสาวแห (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.สาวแหกำหนด) แบบ อบต.สาวแห เลขที่ 42/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed ซื้อวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยก ทช.๓๐๑๒ ถึงหลังวัดหนองแคน หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านนายไสว ยามสุข ถึงข้างองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสาย ทช.๓๐๑๒ ถึง บ้านนายอภิชาติ ศรีนฤมล หมู่ ๖ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรำไพ ประทุมวัน ถึงสายสาวแห-ดูกอึ่ง หมู่ ๑ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายสามแยกดอนสุข ถึงหลังโรงเรียนสาวแหวิทยา หมู่ที่ ๗ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดดอนแดงถึงห้วยก๊ากว๊ากตอนล่าง หมู่ ๔(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก มฐถ.๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ มฐถ.๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนสาวแหวิทยา ถึง ดอนชาด หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ดอนเจริญ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สี่แยกบ้านนายสวัสดิ์ บุญชม ถึงสามแยก หมู่ที่ ๗ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานผิวทางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทถ-๒๐๓(แผ่นที่ ๒๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่แยกป้อมยาม ถึงถนน รพช.(ไปบ้านหนองแห้ว) หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ ทถ๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิยาซาวา หมู่ที่ ๒ ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด(ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๑(๑) แผ่นที่ ๑๑ และ ทถ๒-๒๐๒ แผ่นที่ ๑๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถดับเพลิงมีหัวฉีดน้ำในตัว ขนาดปริมาณน้ำบรรจุ ๑,๔๐๐ ลิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๖๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.ถึงหน้า กศน.ตำบลสาวแห ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างท้องถิ่น แบบถนน ท๑-๐๑ (แบบ อบต.สาวแห เลขที่ ๔๒/๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดบรรจุถุง และ นมกล่อง ยูเอชที โรงเรียนบ้านสาวแห ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๑๑ วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์(๒๐๐ มิลลิลิตร) ชนิดถุง และ นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง(๒๐๐ มิลลิลิตร) โรงเรียนบ้านสาวแห ประจำภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๔ และช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๑ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed ซื้อเจลเเอลกอฮอล์ล้างมือชนิดขวดปั๊มขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ml เเละเครื่องวัดอุณหภูมิ (lnfrared Thermometer) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed จ้างก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed จ้างจ้างโครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนนพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ ๑-๗ จำนวน ๙ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 241
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 250
rss_feed จ้างก่อสร้างถังประปาหอถังสูง ม.๗ ขนาด ๑๔.๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามเเบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวเเอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่เเยก หมู่ที่ ๖ ถึงวัดหนองเเคน ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. ๑๗๑-๐๑ สายสามแยกท.ช.๓๐๑๒ บ้านสาวแห - บ้านดูกอึ่ง ตำบลสาวแห จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed จ้างตามโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อบต.สาวแห จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสาวแหวิทยา ซึ่งใช้ระยะเวลาตั้งเเต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒๕ วัน จำนวนนักเรียน ๑๔๘ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาตะเเกรงเหล็ก หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 333
1 - 40 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1