องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน การเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล (ในระดับควบและนอกระดับควบ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและการแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ระเบียบการลาและแบบต่างๆ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file มาตรฐานการปฏิบัติงานและการแบ่งงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1