องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สาวแห
อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห หมู่ที่ 1 บ้านสาวแห ต.สาวแห อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทร/โทรสาร 043-501929ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 135
folder คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้นายช่างโยธารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง มอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้แต่ละส่วนราชการ องค์การบร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
นายชนะชาญ ศรีปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห
โทร : 0862204978
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร